• دانش آموخته دکترای مدیریت دولتی
 • استادیار دانشگاه
 • کارشناس رسمی استاندارد
 • سرازیاب و مدرس رسمی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
 • مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت
 • 20 سال سابقه در حوزه كيفيت و استاندار د در سازمانهاي
 • ارزياب ،مميز و مشاور سيستم هاي مديريت و تعالي سازماني
 • مسئول كميته تضمين ماموريت نهاد علمي رياست جمهوري
 • دانش آموخته دکترای مدیریت دولتی
 • استادیار دانشگاه
 • کارشناس رسمی استاندارد
 • سرازیاب و مدرس رسمی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
 • مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت
 • 20 سال سابقه در حوزه كيفيت و استاندار د در سازمانهاي
 • ارزياب ،مميز و مشاور سيستم هاي مديريت و تعالي سازماني
 • مسئول كميته تضمين ماموريت نهاد علمي رياست جمهوري