۳۰
 • کارگروه کارآفرینی

 • مربی کارآفرینی

 • مدیر عامل گروه کانسپت

 • کارگروه هتلداری  و گردشگری

  کارشناس ارشد صنعت گردشگری

۳۲
 • کارگروه مارکتینگ

 • مدرس و کارشناس حوزه مارکتینگ

 • کارگروه مد و پوشاک

 • عضو هیئت مدیره اتحادیه

 • تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک

۳۴
 • کارگروه بهینه سازی انرژی

 • مدیر عامل HMSایران

۳۵
 • کارگروه معماری و شهرسازی

  عضو هیات مدیره نظام مهندسی

۳۶

 

 • کارگروه بهداشت و سلامت

 • پژوهشگر حوزه سلامت

۳۷
 • کاگروه اقتصاد و سرمایه گذاری

 • کارشناس ارشد حوزه‌های اقتصادی کشور

۳۸

 

 • کارگروه حرفه و فن

 • کارشناس ارشد آموزش‌های مهارتی

۳۹

 

 • کارگروه  توسعه منابع انسانی

 • کارشناس رشد و ارتقا منابع سازمانی

۴۰

 

 • کارگروه حمل و نقل

 • کارشناس ا رشد حوزه حمل و نقل

۴۱

 

 • کارگروه برندینگ

 • کارشناس ارشد حوزه برندینگ

۴۲

 

 • کارگروه توسعه کسب و کار (فرانچایزینگ)

 • کارشناس ارشد توسعه کسب و کار