1
 • دبیر کل
 • استاد دانشگاه و مدرس رسمی بنیاد 

 • مدیریت کیفیت اروپا

 • رئیس شورای سیاست گذاری

 • مدیر عامل هلدینگ کیش بهین

۳

 

 • رئیس هیات داوری جشنواره

 • کارشناس ارشد سیستم‌های کیفیت

 

 • پیشکسوت صنعت و دبیرکل سابق

 • انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

۵

 

 • کارآفرین و فعال اجتماعی و

  آموزشی در حوزه پوشاک

۶

 

 • دبیر  اسبق جشنواره شهید رجایی

 • کارشناس ارشد ارزیابی کیفیت

۷

 

 • دبیر  اسبق جشنواره شهید رجایی

 • کارشناس ارشد ارزیابی کیفیت

۸

 

 • دبیر  باشگاه

 • دکترای مهندسی صنایع و پژوهشگر

 • استاندارد و کیفیت