چشم انداز:

تبیین مفهوم ارزش و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف

 

ماموریت:

مهیا نمودن بستر تعاملی سازنده در راستای ارزش آفرینی در سطح ملی

شناسایی، ارزیابی، معرفی و الگوسازی تلاشگران ارزش آفرین کشور

 

اهداف:

ارتباطات – آموزش – پژوهش – مشاوره و پروژه های اجرایی